คำแนะนำการใช้งาน

 

สื่อการสอน ที่สร้างขึ้นนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนควบคู่กับตำราเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2111

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) เรียบเรียงโดย นายพุฒิพงศ์ ไชยราช

 

การใช้สื่อการสอน จะต้องติดตั้งโปรแกรม Power Point ,Flash Player V.6 ขึ้นไป, Acrobat Reader และ dwbreader

Down load โปรแกรม dwbreader คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการใช้งาน

 

1. การอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ นี้จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรม dwbreader

2. หลังจากดาวน์โหลด ให้ double click ที่ ไฟล ์dwbreader.exe

3.ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2111ซึ่งในเนื้อหารายวิชานั้นจะมีภาพเคลื่อนไหวประกอบ
    การเรียนตั้งแต่ หน่วยที่3 ถึง หน่วยที่8
และขั้นตอนการเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม หน่วยที่9 และ หน่วยที่่ 10 เพื่อทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

4. หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จสิ้น ให้ทำแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังจากเรียนจบแต่ละหน่วย ด้วยตนเอง

     
   
Create by นายพุฒิพงศ์ ไชยราช