นายพุฒิพงศ์ ไชยราช
ชื่อ-สกุล        นายพุฒิพงศ์ ไชยราช
ภูมิลำเนา         16 ม.2 บ้านโนนรัง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
                         จ.นครราชสิมา 30440
ที่อยู่ปัจจุบัน 250/14 ม.6 บ้านเรา2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
 

 

 
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
ปีการศึกษา
ปริญญาโท
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2548-2549
ปริญญาตรี
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2546
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2537-2538
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
2535-2536
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
2532-2534
     

 

 

 
ประวัติการรับราชการ
วันเดือนปี
ตำแหน่ง
สถานที่
21 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
ครู คศ.3
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
24 ธันวาคม 2547
ครู คศ.2
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
27 กันยายน 2547
อาจารย์2 ระดับ 6
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
1 ตุลาคม 2545
อาจารย์1ระดับ 5
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
1 ตุลาคม 2541
อาจารย์1 ระดับ 4
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
17 พฤษภาคม 2539 อาจารย์1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

 

   
Create by นายพุฒิพงศ์ ไชยราช
 
,