จุดประสงค์รายวิชา

 

1. เพื่อให้มีความเข้ าใจระบบแรงดันไฟฟ้าและการต่อโหลดในระบบไฟฟ้า 3 เฟส

2. เพื่อให้มีความเข้ าใจและสามารถวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาของโจทย์ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
มาตรฐานรายวิชา

 

1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

2. คํานวณหาค่าต่าง ๆ ในสภาวะโหลดสมดุลย์ และไม่สมดุลย์

3. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฏและทฤษฎีต่าง ๆ

 

คําอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การต่ อโหลดแบบสมดุลและไม่สมดุลย์ในระบบ3 เฟส การแก้เพาเวอร์ แฟกเตอร์ การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฎหรือทฤษฎี ต่างๆ ทฤษฎีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้าสูงสุด

 

 
   
Create by นายพุฒิพงศ์ ไชยราช