วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

รายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (3000-1001)                     นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ติดสติ๊กเกอร์แถบสี ภาคเรียนที่ 1/2558

                    ประมวลภาพ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (3000-1001)


 

ประมวลภาพนักศึกษาแผนก สออ.2/1, 2/2 - สอย.2/1, 2/2 - สอส.2/1, 2/2 - สอห.2/1
ฝึกปฏิบัติ วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (3000-1001)
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

 
                  สถานที่ : ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
                  สอนและควบคุม : นางญาดา  สัยงาม
                  วิทยากร
: นางฉวีวรรณ  ทองจันทร์  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
 


 ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2019. All Rights Reserved.