วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


# ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือ

# ตัวอย่างแบบฟอร์มสืบค้นหนังสือ

# แบบฟอร์มการสืบค้นหนังสือ


# 23 ก.ค.2557 ปวส.สารสนเทศช่วยงาน

# 31 ก.ค.2557สอฟ  ติดสติกเกอร์เลขเรียกและบาร์โค้ด

# 25ส.ค.57สอก ติดสติกเกอร์เลขเรียก และบาร์โค้ด

# 29 ส.ค.57สอฟ ติดสติกเกอร์เลขเรียก และบาร์โค้ด 

# นศ. ตรวจสอบเลขทะเบียนหนังสือ 
 
# นศ. ฝึกปฎิบัติงานติดสติกเกอร์แถบสี 

นศ.สืบค้นหนังสือ 



ประมวลภาพนศ.ฝึกปฏิบัติงานวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (3000-1601)ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

ประมวลภาพนักศึกษาแผนก สอฟ.1/1,2,3,4,5  สอก.2/1,2     สอห.1/1   สอค.1/1,2

ฝึกปฏิบัติ วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ  รหัสวิชา 3000-1601 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

ที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ผู้สอนและควบคุม นางญาดา สัยงาม

วิทยากรประจำห้องสมุด นางฉวีวรรณ  กองจันทร์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด


ไปยังหัวข้อบทความ  



 Copyright 2019. All Rights Reserved.