วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

     ปีงบประมาณ 2556
       บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สาย LAN
       บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ
       โครงการจัดซื้อวารสาร
       โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพ์และอุปกรณ์ไฟฟ้างานวิทยบริการฯ
       บันทึกข้อความขออนุญาตติดตั้ง จอภาพโปรเจคเตอร์ทีวีขนาด 55 นิ้วและซ่อมผ้าไหมบุผนัง (0873/56)
       บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อเครื่องพิมพ์ รุ่น HP Laser Jet 1536 Dnf MFP (0874/56)
       บันทึกข้อความขอจัดซื้อจอ monitor 2 เครื่อง 
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปี 2556 (เลขที่ 0964/2555) 
       บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อหนังสือวิชาการและสื่อมัลติมีเดีย ตามโครงการฯ งปม. 2556 
       บันทึกข้อความขออนุญาตซ่อมจอ monitor (เลขครุภัณฑ์ 7440-001-0001-512-063 ถึง 064) 
       บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2556 (ฉบับย่อ) 
       บันทึกข้อความขอจัดซื้อจอ monitor 2 เครื่อง (ทดแทนเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0001-512-063 ถึง 064)

     ปีงบประมาณ 2555
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำคลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย (เลขที่0961/2555)
       บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการจัดทำคลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย
      
บันทึกข้อความขออนุญาตเบิกเงินตามโครงการจัดทำคลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย
       บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานวิทยบริการฯ (UPS, TV 3D,แว่น 3D)  
      
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ
      
บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อ Tablet ด้วยเงินเหลือจ่ายในโครงการหนังสือเรียนฟรีฯ ปีการศึกษา 2555
      
บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
      บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อหนังสือด้วยเงินเหลือจ่ายโครงการเรียนฟรีฯ ปีการศึกษา 2555
       บันทึกข้อความขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
       บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (ฉบับย่อ)
      
บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2555 (ฉบับย่อ)
       บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555
 
      
บันทึกการประชุม 1/55   
      
บันทึกการประชุม 2/55 


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.