วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆแผนกที่ใช้บริการห้อง Digital Library มากที่สุด 3 อันดับ

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
2565 - graph graph graph        
2564 - graph - - graph            
2563 - - - - - -            
2562 - - - -    
2561 - - -
2560 - -
2559 - -
2558 - - graph graph graph graph graph
2557 - - graph graph - graph graph
2556   - - - graph   graph graph graph - graph graph
2555 graph graph - - graph graph graph graph graph     graph
2554 graph graph graph - graph graph graph graph graph - graph graph
2553 graph graph graph graph graph graph graph graph graph graph graph graph
2552 graph graph graph - -     graph graph graph graph graph
2551 graph graph - - ปิด ปิด ปิด ปิด - graph graph graph

แผนกที่ใช้บริการห้อง Home Theatre มากที่สุด 3 อันดับ

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2564 งดให้บริการ - - - - - - - - - - -
2563 งดให้บริการ - - - - - - -- - - - -
2562 - - - - - graph graph graph graph graph    
2561 ปรับปรุง - - - graph graph graph - graph graph graph -
2560 graph graph - - graph graph graph graph graph graph graph graph
2559 graph graph - - graph graph graph graph graph graph graph graph
2558 graph graph - - graph graph graph graph graph graph graph graph
2557 graph - - - - graph graph graph graph - graph graph
2556 graph - - - graph graph graph graph graph - graph graph
2555 graph graph - - graph graph graph graph graph graph graph graph
2554 graph graph graph - graph graph graph graph graph - graph graph
2553 graph graph - - graph graph graph graph graph graph graph graph
2552 graph graph - - - graph graph graph graph graph graph graph
2551 graph graph - - ปิด ปิด ปิด ปิด - - graph graph

แผนกที่ใช้บริการ Tablet มากที่สุด 3 อันดับ

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2561 graph - - - graph graph graph งดบริการ
งดบริการ งดบริการ งดบริการ งดบริการ
2560 graph graph - - graph graph graph graph graph graph graph graph
2559 graph graph - - - graph graph graph graph graph graph graph
2558 graph - - - - graph graph graph graph graph graph graph
2557 - - - - - graph graph graph graph - graph graph
2556 - - - - - graph graph graph - - - -


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.