วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 จำนวนผู้มาใช้บริการ
 
ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2561 - - - - - - -          
2560 5,788 3,087 - - 10,759 16,761 7,073 ซ่อมระบบ - - - -
2559 6,704 8,933 - - 9,821 18,961 14,452 14,452 11,777 9,398 12,757 7,615
2558 3,688 4,750 - - 11,539 12,408 12,359 13,686 6,127 2,510 9,148 5,476
2557 3,996 4,418 - - 6,057 18,958 9,273 7,128 9,006 - 7,063 7,619
2556 4,540 - - - 4,965 10,993 9,954 9,331 5,907 1,415 4,749 2,661
2555 1,952 3,132 - - 6,511 6,626 6,643 5,971 2,746 2,993 4,385 3,418
2554 3,774 6,194 - - 3,700 6,363 5,008 7,077 4,204 782 4,464 2,834
2553 4,231 5,417 1,748 1,112 8,184 15,488 9,741 8,808 6,674 2,075 4,924 3,137
2552 16,469 29,188 7,448 4,589 17,840 8,449 18,201 13,580 7,365 2,634 3,676 2,909
2551 - - - - - - - - - - - -


จำนวนหนังสือที่ถูกยืม

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2561 254 - - - 27 151 1          
2560 198 - - - 178 359 332 320        
2559 754 1,090 - - 456 419 917 618 2,492 396 672 556
2558 1,002 423 - - 421 696 515 550 1,576 210 755 333
2557 792 1,371 - - 122 791 664 697 1,497 - 610 597
2556 589 349 - - 122 640 1,065 950 694 174 494 406
2555 80 164 - - 158 160 471 1,072 286 197 607 450
2554 212 189 - - 39 191 160 196 531 56 187 135
2553 197 263 - - 58 233 237 378 389 82 479 228
2552 386 613 - - - 924 1,561 259 157 141 371 266
2551 - - - - - - - - - - 391 136


Submit กลับ Copyright 2017. All Rights Reserved.
ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2019. All Rights Reserved.