วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงงานวิทยบริการและห้องสมุดของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริหาร  และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด วิทยาลัยฯ จึงกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดของวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้

1. เวลาทำการ
1.1
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  07.30 – 19.00  น
1.2
1.3
วันเสาร์–อาทิตย์ 09.00 – 16.00  น
ปิดในวันหยุดราชการหรือตามที่วิทยาลัยฯ สั่งการเพิ่มเติม
 
2. ผู้มีสิทธิยืมหนังสือ
2.1
ครู นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ทุกท่านที่เป็นสมาชิก
2.2
บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการของห้องสมุดได้ทุกวันที่ห้องสมุดเปิดทำการ แต่ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือไปอ่านนอกห้องสมุด
 
3. การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
3.1
นักเรียน นักศึกษา ครู,ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ขอสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุดในวันและเวลาราชการ
 
4. การหมดสภาพการเป็นสมาชิกห้องสมุด
4.1
ตาย
4.2
ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
4.3
ฝ่าฝืนระเบียบของห้องสมุด
4.4 สำเร็จการศึกษา
 
5. การยืมและส่งหนังสือ
5.1
นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทุกครั้ง ที่ยืมและคืนหนังสือ
5.2
ก่อนยืมหนังสือ ผู้ยืมจะต้องตรวจสภาพของหนังสือทุกเล่มให้เรียบร้อยเสียก่อน ถ้าส่วนใดของหนังสือชำรุด  แจ้งให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทราบเสียก่อน  ถ้าผู้ใดไม่แจ้งจะถือว่าเป็นความผิดของผู้ยืมคนสุดท้าย จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ห้องสมุดตามที่เห็นสมควร
5.3
สมาชิกคนอื่นจะยืมหนังสือแทนกันไม่ได้ นอกจากส่งหนังสือแทนกันเท่านั้น
5.4
ครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 10 เล่ม มีกำหนดส่ง 2 ระยะคือระยะปกติ 7 วันและระยะยาวตลอดหนึ่งภาคการศึกษานั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 1 ภาคเรียน  ถ้าส่งเกินกำหนดและมีหนังสือทวงถามเพื่อตรวจสอบสภาพประจำภาคเรียน หากไม่ส่งตามกำหนด ให้ฝ่ายการเงินทำการหักเงินเดือนของบุคคลนั้นๆ เพื่อชดใช้ให้ตามราคาปัจจุบันของหนังสือ
5.5
ในกรณีที่ครูหรือเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ทำหนังสือหาย งานห้องสมุดจะให้หาหนังสือเรื่องเดี่ยวกันมาแทนหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาปัจจุบันของหนังสือ
5.6
สำหรับนักศึกษายืมได้ครั้งละ 3 เล่ม มีกำหนด 7 วัน ส่งเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
5.7
ในกรณีที่นักศึกษาทำหนังสือหาย ให้หาหนังสือเรื่องเดียวกันมาแทนหรือชดใช้เป็นเงิน ตามราคาปัจจุบันของหนังสือ
 
6. การยืมและส่งสื่อมัลติมีเดีย
6.1
ไม่อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษายืมสื่อมัลติมีเดีย
6.2
ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ที่ต้องการสื่อมัลติมีเดียไปใช้งานสามารถขอทำสำเนาได้โดยนำแผ่น CD/DVD เปล่า มาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
7. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
7.1
ไม่นำสิ่งต่างๆ เข้าไปในห้องสมุดเช่นกระเป๋า ถุงกระดาษ แฟ้ม ย่ามและหนังสือส่วนตัว หากมีสิ่งของดังกล่าวติดมาด้วย ให้วางไว้ที่ชั้นรับฝากซึ่งทางห้องสมุดจัดไว้ ยกเว้นของมีค่าหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
7.2
ผู้ที่นำหนังสือส่วนตัวเข้าไปอ่านในห้องสมุดจะต้องให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ตรวจดูก่อนเข้าและออกจากห้องสมุด
7.3
ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานหรือดื่มในห้องสมุด
7.4
ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
7.5
หยิบหนังสือจากชั้นแล้วให้เก็บไว้ที่เดิม ถ้าไม่ทราบที่เก็บให้วางไว้บนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ
7.6
ไม่ฉีก ตัดภาพหรือข้อความใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ
7.7
หนังสือพิมพ์และวารสาร เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ที่เดิม
 
8. หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
8.1
หนังสืออ้างอิงทุกเล่ม
8.2
หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับและวารสารทุกเล่ม (หากต้องการทำสำเนาวารสารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน)
 
9. การเข้าใช้ห้องสมุดและตรวจสอบหนังสือค้างส่งด้วยตนเอง
9.1
ใช้บัตรประจำตัวนัก ศึกษาที่มีบาร์โค้ดรูดที่เครื่องสแกนบาร์โค้ดบนเคาน์เตอร์ในห้องสมุดทุกครั้ง ที่เข้าใช้บริการเพื่อเก็บสถิติและดูรายละเอียดการยืมคืนหนังสือ
 
ข้อปฎิบัติในการขอใช้ห้อง Digital Library
1
นำบัตรนักศึกษามาลงทะเบียนแลกบัตรหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์
2
ลงชื่อยืมเมาส์พร้อมรายละเอียดลงในสมุดยืม และใช้งานให้ตรงกับหมายเลขเครื่อง
3
เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดคอมพิวเตอร์ และนำบัตรหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์มาแลกบัตรนักศึกษาคืน
4
หากผู้ใช้บริการมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการให้สอบถามเจ้าหน้าที่
 
ข้อปฎิบัติในการขอใช้ห้อง Home Theatre
1
จองเวลาการใช้ห้องได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดสารสนเทศทุกวันทำการ 
2
ติดต่อขอใช้บริการโดยนำสื่อฯ มาเองหรือยืมจากเจ้าหน้าที่
3
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เปิดปิดเครื่องเมื่อเริ่มใช้และเลิกใช้
4
หากผู้ใช้บริการมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการให้สอบถามเจ้าหน้าที่
 
ข้อปฎิบัติในการชมภาพยนตร์ 3 มิติในห้อง Home Theatre
1
เปิดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 11.00 - 13.00 น.
2
เปิดให้บริการรอบละ 25 คน ติดต่อขอใช้บริการโดยลงชื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ
3
นำบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนมาลงทะเบียนแลกแว่นตา 3 มิติกับเจ้าหน้าที่
4
ห้ามจับเลนส์แว่นตาเด็ดขาด หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้สอบถามเจ้าหน้าที่
5
เมื่อเลิกใช้งานให้นำแว่นตาที่มีหมายเลขถูกต้อง มาแลกบัตรนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนคืน
6
หากแว่นตาชำรุดสูญหาย ต้องชดใช้ตามราคาปัจจุบันหรือจัดหามาทดแทน
 
ข้อปฎิบัติในการขอใช้ Tablet
1
นำบัตรนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนมาลงทะเบียนแลก Tablet กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์
2
ให้ใช้งานครั้งละ 1 ชั่วโมง และห้ามนำ Tablet ออกนอกห้องสมุดหรือพื้นที่ที่กำหนดเด็ดขาด
3
ห้ามถอดใส่ sim card หรือ memory card ลงใน Tablet โดยไม่ได้รับอนุญาต
4
เมื่อเลิกใช้งานให้นำ Tablet มาแลกบัตรนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชนคืน
5
หาก Tablet ชำรุดสูญหาย ต้องชดใช้ตามราคาปัจจุบันหรือจัดหามาทดแทน
6
หากผู้ใช้บริการมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้สอบถามเจ้าหน้าที่


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.