วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สรุปโครงการ/กิจกรรม งานวิทยบริการและห้องสมุด


       

ปี พ.ศ.2564  
ปี พ.ศ. 2563  - โครงการจัดซื้อวารสารห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2562  - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
 - กิจกรรมลอยกระทง
 - กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
 - กิจกรรมจิตอาสา
ปี พ.ศ. 2561
 -่งเสริมรักการอ่าน
 - 
กิจกรรมห้องสมุด
 - กิจกรรมจิตอาสาไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.