วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก

บทความวารสารวิชาการ

 

  
   

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สุภาวดี เสนาะกรรณ


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการเชิ้งสะไนประยุกต์สำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

เตชภณ ทองเติม และจีรนันท์ แก้วมา


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนายกระดับอาชีพออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม ตามหลักสูตรที่พัฒนาด้วยกระบวนการดาคัม

ฟาธีย่าห์ ชูเชิด และพรเพ็ญ ประกอบกิจ


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

แนวทางการออกแบบเรือพระจำลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนัญญา สุวรรณวงศ์


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยจับยึดบันไดไม้ไผ่บนรถกระบะ

ภิรมย์ นาคสีทอง ศิรินันท์ เอียดเหลือ และละออศรี อุ้ยกูล


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์เพียวเร่น้ำขมิ้นชันด้วยเทคนิครีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน

ดีลา เถาะ สูรยานี บาราเฮง ณัฐนันท์ ชุมแก้ว และศลิษา ศรีสุข


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

 ภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์

วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการออกแบบเชิงหลักการของอากาศยานไร้คนขับปีก Box-wing ขึ้น-ลงทางดิ่งขนาดเล็ก

ดณุพล สุทธิสน ประสาทพร วงษ์คำช้าง และนุกูล สุขุประการ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การศึกษารูปแบบการใช้ไม้ยางพาราสำหรับเป็นหมอนรองเสาเข็มคอนกรีต

วินัย อวยพรประเสริฐ และกิจเกษม คล้ายกรุต

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การพัฒนาอุปกรณ์วัดชุดสายไฟ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชุดสายไฟในรถยนต์

เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การใช้เศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ำยางพารา เป็นระบบผนังฉนวนความร้อน

ประชุม คำพุฒ

 วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การจำลองผลทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของใบกวนผสมรูปแพนอากาศในถังผสมของไหล

 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ผลของการใช้คีเฟอร์ร่วมกับเอนไซม์บางชนิดต่อการตกตะกอนโปรตีนนมในกระบวนการผลิตมอซซาเรลล่าชีส

สุวัฒน์ เนตรเจริญ วรัญญา เฮงเจริญ และนัฐวุฒิ วิเศษโสภา

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ศุภพิชญ์ ดำนวล และสุธี เทพสุริวงค์

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชางานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100-1003 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สุธา บัวดำ

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

รูปแบบการจัดการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เสริมศักดิ์ นิลวิลัย

 วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร เพื่อจัดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับครูผู้ฝึกสอนอาชีวศึกษาภาคใต้

อภิชาติ เนินพรหม

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบประหยัดพลังงานควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน

กรรณิการ์ อามาบล ยสุตมา หลีหมัด และวิทยา ยวงนาค

 วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่

วิชัย กงพลนันท์ ปรีชา เรืองเฉิม สิงห์คราน จินะเขียว และธนรักษ์ วิชัยสืบ

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบ และอัตราการป้อนในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม 6063 ความหนาต่างกันด้วยตัวกวนทรงเรียว

ชนัญดร มีมุข วรพงษ์ สว่างศรี สมเกียรติ นุชพงษ์ และอดิศร เปลี่ยนดิษฐ์

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การสร้างและหาประสิทธิภาพ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

ผจญ สิงห์จินดา

 วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การส่งเสริมศักยภาพการเป็นนักวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพผู้สอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประเสริฐ แก้วเพ็ชร และณัฐนันท์ ชุมแก้ว

วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วิธีควบคุมกำลังไฟฟ้าด้านออกของเอสอาร์จีทำงานที่ความเร็วรอบต่ำด้วยมุมกระตุ้นที่

ไพโรจน์ ทองประศรี และพิริยะ สาราเอก

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

หุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียนสำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางถังความดันด้วยเลเซอร์วัดระยะ

ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ และคนอื่นๆ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการทดสอบถังความดันในถังเก็บอากาศตามมาตรฐาน มอก. 1252-2537

สุภคชัย ไชยวิเศษสกุล และคนอื่นๆ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเติมเงินผ่านระบบเติมเงินออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

 สุรินทร์ แหงมงาม และคนอื่นๆ 

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

กำลังดัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายหลังเผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง

 ทวีชัย สำราญวานิช และลีน่า ปรัก

 วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การสร้างโปรแกรมเกม 180 IQ   

สุภาพร ฟองจันทร์ตา และวิเชษฐ์ สิงห์โต

 วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 3 

การศึกษาสมบัติการยึดเกาะของพอลิโพร- พิลีนที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบโอเวอร์โมลดิ้ง

 จตุพงศ์ ครองธานินทร์ และ สมเจตน์ พัชรพันธ์

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การจำลองความเร็วและความนในกระถางต้นไม้ฟอกอากาศ

นำพร ปัญโญใหญ่ จิระพล กลิ่นบุญ ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย และ ทิพาพร คำแดง

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากเศษเนื้อปลาในกระบวนการผลิตซูริมิ

จันทร์เพ็ญ ไชยน้อย และรุสมียา อาลี

 วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ทักษะนวัตกรรมสิ่งสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น “นวัตกรอาชีวะ” 

สมพร ปานดำ 

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการกำหนดแผนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วัชรพงษ์ พนิตธำรง

วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะดิจิทัลครูอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ฉันทนา ปาปัดถา สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ และวิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์

วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

กิจกรรมส่งเสริมการเป็นนวัตกรโดยใช้กระบสนการสตรีมโฟร์อินโนเวเตอร์

ธงชัย เส็งศรี

วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี

พัชรา ศรีพระบุ และเชฎฐา ชำนาญหล่อ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมสีไดเร็กท์บนผ้าฝ้ายด้วยโอโซน

พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์, รวิภา ธรรมรงค์, และธนวัฒน์ สิทธิประสงค์


วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาแผงทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ำ

เรวัฒน์ เติมกล้า, อนิรุตต์ มัทธุจักร, และธนรัฐ ศรีวีระกุล

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาเครื่องกรีดผลมะขามป้อมแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบนิวเมติกส์

ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ และธนาพล สุขชนะ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การประยุกต์ใช้ระบบการทำความเย็นแบบระเหยร่วมกับระบบการทำความเย็นแบบอัดไอมาใช้ในโรงเรือนเลี้ยงไหม

มานพ แย้มแฟง, จักรวาล บุญหวาน, ชิโนรส ละอองวรรณ, ณัฐกฤช อัสนี, รัตนชัย ไพรินทร์, และมนพร คุปตาสา

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การจัดวางผังคลังบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมน้ำนมถั่วเหลือง  

วรพจน์ มีถม อละ รฐนนท์ สุภัทโรบล

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การสังเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลครูอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 

อภิรักษ์ จันทวงศ์ พัชริดา ขำขจร ศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ และ กฤษณะ ชูระหมาน 

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ประสิทธิภาพระบบน้ำหมุนเวียนในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus Vannamei)

อภิรักษ์ จันทวงศ์ พัชริดา ขำขจร ศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ และ กฤษณะ ชูระหมาน

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO สิริสุดา หนูทิมทอง ฆริกา คันธา และ วิสาขา ภู่จินดา  วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์ ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ตุลวิทย์ สถาปนจารุ นิภาวรรณ สนั่นไหว อัจฉรา บุญฤทธิ์ และ พัชริยา เวลุตัง วิชาการพระจอมเ กล้าพระนครเหนือ 
วิธีการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบพลวัตของพื้นผิวถนนยางมะตอยด้วยข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิธีกำหนดจำนวนรถไฟฟ้าสำหรับใช้ให้บริการเดินรถและทำงานซ่อมบำรุง ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย และ วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลของหมู่ฟังก์ชันและความขรุขระบนพื้นผิวของแก้วพรุนต่อการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองมอนติคาร์โล ชลธิรา บุญฟุ้ง นิพัทธ์ เกตุประเสริฐ ชัยยศ ตั้งสถิตกุลชัย และอติชาต วงศ์กอบลาภ วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องเติมอากาศชนิดเทอร์ไบน์ความเร็วรอบสูงที่ป้อนอากาศเข้าที่เพลากลวง  อนุรัก ปีติรักษ์สกุล จิตรา นามโคตร พิพาวรรณ ภพักตร์จันทร์ และกิตติ ธัมสัตยา วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การออกแบบและการจำลองการทำงานแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ 3 เฟส 25 กิโลโวลต์ 20 กิโลวัตต์ 5 เฮิรตซ์ สำหรับกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลว ปพณ สะอาดยวง อัครเดช กาบมาลา และพานิช อินต๊ะ วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษาพฤติกรรมการหดตัวระหว่างการแข็งตัวของเหล็กหล่อด้วยวิธีการวัดการเคลื่อนที่เชิงเส้น สารัมภ์ บุญมี รัตน บริสุทธกุล และ เลิศฤทธิ์ ชื่นเจริญ  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การพัฒนามิเตอร์และระบบการจัดการน้ำบาดาลแบบสมองกลฝังตัวร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฉลิมชาติ มานพ และ นิรุธ จิรสุวรรณกุล  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การปรับปรุงพฤติกรรมหลังการวิบัติของดินซีเมนต์มวลเบาผสมเส้นใย  โพลีโพรพิลีน จักราวุธ ตันสกุล  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การจัดการอะไหล่ภายใต้ความต้องการ    ไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด  พัชรพงษ์ เพ็ญภาคกุล และธนสาร อินทรกำธรชัย  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การคำนวณเส้นโค้งแรงบิดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ภายใต้การทำงานเป็นเบรกด้วยการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  นครินทร์ เปรมปรี และพิชัย อารีย์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตยางรองล้อรถยนต์ จิรกาล กัลยาโพธิ์ และจิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงค์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การลดของเสียในกระบวนการประกอบสายส่งสัญญาณทางแสง อาภานวล แก้วกาหลง และจิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน วิชาญ นาคทอง และกูสกานา กูบาฮา  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมโดย Arduino Uno R3 สุรินทร์ แหงมงาม, ศศิวรรณ อินทรวงศ์, ภูวดล วัฒนากรรุ่งเรือง และณัฐวุฒิ หอมสิน วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
การใช้ประโยชน์จากเศษถนนยางมะตอยเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น วิหาร ดีปัญญา และกิตติพงษ์ สุวีโร  วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
การใช้เศษต้นมันสำปะหลังเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเถ้าแกลบชนิดรับน้ำหนัก กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล กิตติพงษ์ สุวีโร และปราโมทย์ วีรานุกูล วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา-กระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตผ้าเบรก ประเสริฐ บุญรอด และประจวบ กล่อมจิตร   วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
รูปแบบการจัดการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง วิทยาลัยประมงติณ-สูลานนท์ เสริมศักดิ์ นิลวิลัย   วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่ วิชัย กงพลนันท์ ปรีชา เรืองฉิม สิงห์คราน จินะเขียว และธนรักษ์ วิชัยสืบ  วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
การสร้างและหาประสิทธิภาพ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ผจญ สิงห์จินดา วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
การพัฒนาสมบัติและนวัตกรรมของระแนงบังแดดภายในอาคารที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ พรรณี พุทธเจริญทอง ภาณุเดช ขัดเงางาม ฐิติชญา ศรีสุข พรกนก พวงมาลา และศราวุฒิ กลัดประเสริฐ วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
ความฉลาดทางดิจิทัลกับทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ธนวัฒน์ เจริญษา และสุภาณี เส็งศรี วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเตือนภัยระดับน้ำขัง บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ บุรณิส ดำใหม่ ทัศพร สมเชื้อ สิทธิพงษ์ จีนหมั้น และสุธีร์ ก่อบุญขวัญ วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
การพัฒนารถฉีดปุ๋ยน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวิวัฒน์ คำหวาน และธวัชไชย์ ลิ้มสุวรรณ  วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
การพัฒนารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพับเก็บได้แบบลากประจุไฟ  วันเฉลิม เชาวลิต จิระพงศ์ อ่อนหนู และชูแมน เผือกเดช วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
อ.โอสถ...อย่างไรต้านภัยเอ็นซีดี, พีเอ็ม 2.5, ไวรัสโคโรนา นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์   หมอชาวบ้าน
อนิรุทธคำแนท์ จากความฝันถึงอุ้มสม กฤษณ์ บุญช่วย    ต่วย ตูน พิเศษ 
 กองบรรณาธิการวารสาร Electronics Handbook
 Electronics Handbook
Q & A ตอบทุกข้อสงสัยวิถึยุควัคซีนโควิด ศิริกร ไพธิจักร    ชีวจิต
สเปชชิป 3 ยานอวกาศขนส่งโดยสาร สิงห์โบราณ   แปลก สเปเชียล 
จับตาวิกฤตโควิด-19 กับปัญหาการพัฒนาอาชีวะ
มติชนสุดสัปดาห์ 
ไวรัสข้ามสายพันธุ์ อัลเบร์โต ลูกัส โลเปซ และ เคลซีย์ โนวาคอฟสกี   National Geographic
SIAM กลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สุเจน กรรพฤทธิ์   สารคดี
Benq TK700STi โปรเจคเตอร์เกมมิ่ง 4K HDR พงศ์ทิพจักร เชื้อเจ็ดองค์   What Hi-Fi
จ. จ้อ 
Mould & Die 
ผู้เผยรูปธรรมของมหรรศจรรย์แก่โลก เอื้อมดาว น้อยกร ข้ามห้วงมหรรณพ
เอื้อมดาว น้อยกร 
ข้ามห้วงมหรรณพ


หน้าหลัก >> หมวด บทความวารสารวิชาการ
บทความ ผู้เขียน
ยังไม่มีข้อความ
หน้าหลัก >> หมวด บทความวารสารวิชาการ

ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2022. All Rights Reserved.