วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก

บทความวารสารวิชาการ

 

  
                   
การพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รัตนาพร เจียงคำ' ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลการใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมและเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมในรายวิชาจริยศาสตร์  สรรเสริญ อินทรันต์ และ ฐิติยา เนตรวงษ์  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 พรทิพย์ เล่หงส์ ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท์  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP  ประสิทธิชัย มั่งมี ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเตาแก๊สหุงต้มและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอีเล็กทริค ฐกฤต ปานขลิบ  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา อาเซียนศึกษา  เอกรินทร์  วาโย  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จักรีรัตน์ แสงวารี 
วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สุรกิจ ปรางสร พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เก็จ แก้วแดง  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลของยุทธวิธีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหาระบบแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล วีระยุทธ สุดสมบูรณ์  วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำเวฟเลตลายน้ำเสียงที่ทนทานต่อการบีบอัดแบบ MPEG พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ และสรกฤช ศรีเกษม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
การตัดสินใจขยายการลงทุนของผู้บริการเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่เจ้าของโครงข่ายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยใช้เครื่องมือ  วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์' และ สันติ พัฒนะวิชัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของ Vapor chamber โดยติดตั้งท่อบนส่วนควบแน่น วสันต์ ศรีเมือง และ ปรีชา ขันติโกมล   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
รูปแบบเริ่มต้นของฮิวริสติกแบบไปข้างหน้าของปัญหาการตัดแบ่งชิ้นงานหนึ่งมิติ จตุพร ใจดำรงค์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องตะบันน้ำ  บัญญัติ นิยมวาส และ บรรเจิด โปฏิกรัตน์   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
เครื่องควบคุมอุณหภูมิผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ  แสงระวี บัวแก้ว และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

ตัวควบคุมพีไอดี พีไอ พีดี ไอ และพี โหมดแรงดัน

โดยใช้วงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2
วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ พกิจ สุวัตถึ  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

การออกแบบและสร้างตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิโดยแผ่นเพลเทียร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
การออกแบบและสร้างซอฟท์แวร์ช่วยติดตั้งระบบกราวนด์ในสถานีไฟฟ้าย่อย ปิติกันต์  รักราชการ  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
การวิเคราะห์เรโซแนนท์คอนเวอร์เตอร์กึ่งบริดจ์ที่ใช้แปลงเอซีความถี่ไลน์ การไฟฟ้าเป็นเอซีความถี่สูง ยงยุทธ นาราษฎร์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

การคำนวณกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEEE Standard 241-1990 Short-Circuit Current Calculation According to IEEE Standard 241-1990

โตมร สุนทรนภา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
เครื่องผลิตฝอยทองอัตโนมัติ สันติสุข สว่างกล้า วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
เครื่องควบคุมระยะไกลและการประยุกต์ใช้งาน สิทธิพร เพ็ชรกิจ และ คัมภีร์ ธิราวิทย์   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
เครื่องควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน  จระ ฮ่านต่ำ  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
การจัดทำแผนที่น้ำท่วมใน   อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ 1D/2D   เสาวนิต ปราบนคร  ศุภกร ศิรพจนกุล  และสุคม ลิปีเลิศ   วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
ระบบเผ้าติดตามและแจ้งเตือนสถานะการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วิยศพล กวนคอนสาร และบัญชา วัฒนะ   วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
ผลของชนิดข้าวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารแอนโทซยานินและสมบัติทางกายภาพในผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่าง  สุนัน ปานสาคร" และจตุรงค์ ลังกาพันธุ์  วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสร้างลวดลายบนผิวไม้สักด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง  นัฐพงษ์ เนินชัด' วรพล มะโนสร้อย" อภิศักดิ์ พรหมฝาย' และกันต์ อินทุวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในช่วงฤดูร้อนของพื้นคอนกรีตและพื้นที่สีเขียวที่มีผลต่ออาคาร  อริสมันต์ แสงธงทอง และอติชาต อึ๋งโฆษาชนะวานิช   วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
การประยุกต์ใช้ไคโตซานบีดเป็นวัสดุดูดซับทางชีวภาพ สำหรับกำจัดโครเมียมเฮกซะวาเลนท์จากสารละลาย   รัตนาภร ยวงสวัสดิ์  จิระพัฒน์  เจริญวงศ์จงดี  และเบญจรงค์  อภิรักษ์ทรัพย์              วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
การประยุกต์แขนกลคาร์ทีเขียนสำหรับร่างภาพ 2 มิติ ควบคุมด้วยพีแอลซี ไพโรจน์ ทองประศรี และชลัมพล เวสารัชประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานกำจัดของเสียอันตรายโดยวิธีการฝังกลบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เชษฐพงษ์ แสวงแก้ว  และศิรวดี อรัญนารถ   วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาสมบัติของวอลล์เปเปอร์เส้นด้ายไหมเปรียบเทียบกับวอลล์เปเปอร์ผ้าไหม ชลิศา นิธิทองสกุล และสาธิต พุทธชัยยงค์   วิจัย มทร. กรุงเทพ
การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานทอผ้าด้วยเครื่องทอระบบส่งเส้นด้ายพุ่งด้วยน้ำ  ปิยะพล บวรอุดมวงศ์ และสาธิต พุทธชัยยงค์   วิจัย มทร. กรุงเทพ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผ้าทอลายทแยงที่มีผลต่อสมบัติทางด้านความแข็งแรง และการฉีกขาดของผ้าทอ  พัชรี มหิทธิวาณิชชา และสาธิต พุทธชัยยงค์ วิจัย มทร. กรุงเทพ
การศึกษาการใช้เส้นใยลูกตาลสำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง วิโรจน์ โภชนกุล และ สาธิต พุทธชัยยงค์   วิจัย มทร. กรุงเทพ
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง ไกรลาศ ดอนชัย สุราษฎร์ พรมจันทร์ ปียะ กรกชจินตนาการ และปาริชาติ บัวเจริญ วิจัย มทร. กรุงเทพ
สมบัติความเข้มและความคงทนของสีของผ้าฝ้ายถักพิมพ์ ด้วยสีครามธรรมชาติโดยเทคนิคการพิมพ์ลอกสี สมชาย อุดร และวันเพ็ญ ปนคำ  วิจัย มทร. กรุงเทพ
ปัจจัยความเสี่ยงของประเทศที่ส่งผลต่อการสงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในธุรกิจโลจิสติกส์กลุ่มการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย ธเนศ พุ่มโพธิ์  วิจัย มทร. กรุงเทพ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรู้ปตราสินค้าไทยที่ผลิตภายในประเทศของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร


จงรัก ใจโต
  

วิจัย มทร. กรุงเทพ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน อัญญพัชร โชติวชิระพงศ์   วิจัย มทร. กรุงเทพ
บล็อกปูถนนด้วยวัสดุทดแทนมวลละเอียด  ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย และวรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์  วิจัย มทร. กรุงเทพ
การพัฒนาเตาประหยัดพลังงานสำหรับชุมชน สุปราณี วุ่นศรี พวงทิพย์ แก้วทับทิม และนุชลี ทิพย์มณฑา  วิจัย มทร. กรุงเทพ
การศึกษาวิธีการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เลื่อยไม้ยางพารากับมูลสัตว์ สุปราณี วุ่นศรี วราวุฒิ ดวงศิริ และชลี ทิพย์มณฑา วิจัย มทร. กรุงเทพ
องค์ประกอบของฝุ่นละอองในอากาศบนถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วราวุฒิ ดวงศิริ สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ และณิชา ประสงค์จันทร์  วิจัย มทร. กรุงเทพ
การพัฒนาวงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างบนไมโครสตริปโดยใช้ระนาบกราวด์มีรอยและสตับ ณัฐพงศ์ บุตรธนู นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ และศราวุธ ชัยมูล วิจัย มทร. กรุงเทพ
การเพิ่มประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพื้แบบคิวโปลาด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ  พิทักษ์ คล้ายชม อภิศักดิ์ พรหมฝ่าย และไพโรจน์ นะเที่ยง วิจัย มทร. กรุงเทพ
การพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวเพื่อลดการสั่นสะเทือน สุวิพงษ์ เหมะธุลิน และณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์  วิจัย มทร. กรุงเทพ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียสายพันธุ์ Streptococcus thermophilus ในการผลิตสารคล้ายแบคเทอริโอซินเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค ณัฐวุฒิ มีศิลป์' ณัฐวุฒิ สร้อยพิมาย วรพงษ์ ครูสอนดี และรัตนชัย เทศสันเทียะ  วิจัย มทร. กรุงเทพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนอบแห้งจากแป้งข้าวสังข์หยด ขนิษฐา หมวดเอียด  วิจัย มทร. กรุงเทพ
การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลสำหรับการคำนวณแรงดันตกตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ด้วยซีพลัสพลัสบิวเดอร์ ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย วิจัย มทร. กรุงเทพ
การพัฒนาระบบและฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมแผงวงจรรวม ภัทร ลีลาพฤทธิ์ และนภาภรณ์ เชื้อชาติ  วิจัย มทร. กรุงเทพ
ระบบบริหารงานโรงงานน้ำดื่ม กรณีศึกษา โรงงานเพชรน้ำทิพย์ ทวีศักดิ์ คงตุกอนุทิตา เล็กเพชร  วิจัย มทร. กรุงเทพ
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ศิริชัย นาระกันทา วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ NPW 6L Model ศิรารัตน์ นาถมทอง วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
การพัฒนากระบวนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี วุฒิชัย รักชาติ วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
การพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ยุราพร ผดุงกรรณ์ และธีรเทพ จิตรารักสกุล วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ความพร้อมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง นิตยา เจริญรักษ์ วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
การสร้างต้นแบบเครื่องไล่นกด้วยแสงเลเซอร์ร่วมกับเทคนิคการตรวจจับภาพแบบอัตโนมัติ ธีรเทพ จิตรารักสกุล และยุราพร ผดุงกรรณ์ วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู อดิศร ศิริ และนภาภัณ์ ธัญญา วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภูมิพัฒน์ แก้วมูล และปาณเดชา ทองเลิศ วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

กระบวนการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวจากภาครัฐ

อภิชาต ศิริบัญญกาล และอุไรวรรณ เตียนศรี


วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มคนเปราะบางด้านสวัสดิการสังคม บริเวณรอบศูนย์ราชการสระบุรี ตำบลตะกุดอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 อำนวย ปิ่นพิลา

วิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบวัวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดยะลา

อมรรัตน์ จันวัฒนะ กฤษณพร ตุฉะโส สิปนนท์ ชายแก้ว วีรเดช มณีพงศ์ และอริส พยายาม 


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
การบริหารสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน  วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
การศึกษาสิ่งกระตุ้นความเครียด และกิจกรรมที่ใช้จัดการความเครียดของผู้มีภาวะซึมเศร้าที่อยู่ในวัยทำงาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

สุภารัตน์ ช่างล้อ ณัฏธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี และภาคิน แนวพญา

วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการควบคุมภายในกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สุภาวดี เสนาะกรรณ


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการเชิ้งสะไนประยุกต์สำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

เตชภณ ทองเติม และจีรนันท์ แก้วมา


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนายกระดับอาชีพออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม ตามหลักสูตรที่พัฒนาด้วยกระบวนการดาคัม

ฟาธีย่าห์ ชูเชิด และพรเพ็ญ ประกอบกิจ


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

แนวทางการออกแบบเรือพระจำลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนัญญา สุวรรณวงศ์


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยจับยึดบันไดไม้ไผ่บนรถกระบะ

ภิรมย์ นาคสีทอง ศิรินันท์ เอียดเหลือ และละออศรี อุ้ยกูล


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์เพียวเร่น้ำขมิ้นชันด้วยเทคนิครีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน

ดีลา เถาะ สูรยานี บาราเฮง ณัฐนันท์ ชุมแก้ว และศลิษา ศรีสุข


วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

 ภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์

วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการออกแบบเชิงหลักการของอากาศยานไร้คนขับปีก Box-wing ขึ้น-ลงทางดิ่งขนาดเล็ก

ดณุพล สุทธิสน ประสาทพร วงษ์คำช้าง และนุกูล สุขุประการ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การศึกษารูปแบบการใช้ไม้ยางพาราสำหรับเป็นหมอนรองเสาเข็มคอนกรีต

วินัย อวยพรประเสริฐ และกิจเกษม คล้ายกรุต

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การพัฒนาอุปกรณ์วัดชุดสายไฟ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชุดสายไฟในรถยนต์

เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การใช้เศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ำยางพารา เป็นระบบผนังฉนวนความร้อน

ประชุม คำพุฒ

 วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การจำลองผลทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของใบกวนผสมรูปแพนอากาศในถังผสมของไหล

 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ผลของการใช้คีเฟอร์ร่วมกับเอนไซม์บางชนิดต่อการตกตะกอนโปรตีนนมในกระบวนการผลิตมอซซาเรลล่าชีส

สุวัฒน์ เนตรเจริญ วรัญญา เฮงเจริญ และนัฐวุฒิ วิเศษโสภา

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ศุภพิชญ์ ดำนวล และสุธี เทพสุริวงค์

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชางานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100-1003 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สุธา บัวดำ

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

รูปแบบการจัดการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เสริมศักดิ์ นิลวิลัย

 วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร เพื่อจัดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับครูผู้ฝึกสอนอาชีวศึกษาภาคใต้

อภิชาติ เนินพรหม

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบประหยัดพลังงานควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน

กรรณิการ์ อามาบล ยสุตมา หลีหมัด และวิทยา ยวงนาค

 วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่

วิชัย กงพลนันท์ ปรีชา เรืองเฉิม สิงห์คราน จินะเขียว และธนรักษ์ วิชัยสืบ

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบ และอัตราการป้อนในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม 6063 ความหนาต่างกันด้วยตัวกวนทรงเรียว

ชนัญดร มีมุข วรพงษ์ สว่างศรี สมเกียรติ นุชพงษ์ และอดิศร เปลี่ยนดิษฐ์

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การสร้างและหาประสิทธิภาพ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

ผจญ สิงห์จินดา

 วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

การส่งเสริมศักยภาพการเป็นนักวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพผู้สอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประเสริฐ แก้วเพ็ชร และณัฐนันท์ ชุมแก้ว

วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วิธีควบคุมกำลังไฟฟ้าด้านออกของเอสอาร์จีทำงานที่ความเร็วรอบต่ำด้วยมุมกระตุ้นที่

ไพโรจน์ ทองประศรี และพิริยะ สาราเอก

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

หุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียนสำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางถังความดันด้วยเลเซอร์วัดระยะ

ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ และคนอื่นๆ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการทดสอบถังความดันในถังเก็บอากาศตามมาตรฐาน มอก. 1252-2537

สุภคชัย ไชยวิเศษสกุล และคนอื่นๆ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเติมเงินผ่านระบบเติมเงินออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

 สุรินทร์ แหงมงาม และคนอื่นๆ 

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

กำลังดัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายหลังเผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง

 ทวีชัย สำราญวานิช และลีน่า ปรัก

 วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การสร้างโปรแกรมเกม 180 IQ   

สุภาพร ฟองจันทร์ตา และวิเชษฐ์ สิงห์โต

 วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 3 

การศึกษาสมบัติการยึดเกาะของพอลิโพร- พิลีนที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบโอเวอร์โมลดิ้ง

 จตุพงศ์ ครองธานินทร์ และ สมเจตน์ พัชรพันธ์

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การจำลองความเร็วและความนในกระถางต้นไม้ฟอกอากาศ

นำพร ปัญโญใหญ่ จิระพล กลิ่นบุญ ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย และ ทิพาพร คำแดง

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากเศษเนื้อปลาในกระบวนการผลิตซูริมิ

จันทร์เพ็ญ ไชยน้อย และรุสมียา อาลี

 วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ทักษะนวัตกรรมสิ่งสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น “นวัตกรอาชีวะ” 

สมพร ปานดำ 

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการกำหนดแผนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วัชรพงษ์ พนิตธำรง

วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะดิจิทัลครูอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ฉันทนา ปาปัดถา สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ และวิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์

วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

กิจกรรมส่งเสริมการเป็นนวัตกรโดยใช้กระบสนการสตรีมโฟร์อินโนเวเตอร์

ธงชัย เส็งศรี

วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี

พัชรา ศรีพระบุ และเชฎฐา ชำนาญหล่อ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมสีไดเร็กท์บนผ้าฝ้ายด้วยโอโซน

พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์, รวิภา ธรรมรงค์, และธนวัฒน์ สิทธิประสงค์


วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาแผงทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ำ

เรวัฒน์ เติมกล้า, อนิรุตต์ มัทธุจักร, และธนรัฐ ศรีวีระกุล

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาเครื่องกรีดผลมะขามป้อมแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบนิวเมติกส์

ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ และธนาพล สุขชนะ

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การประยุกต์ใช้ระบบการทำความเย็นแบบระเหยร่วมกับระบบการทำความเย็นแบบอัดไอมาใช้ในโรงเรือนเลี้ยงไหม

มานพ แย้มแฟง, จักรวาล บุญหวาน, ชิโนรส ละอองวรรณ, ณัฐกฤช อัสนี, รัตนชัย ไพรินทร์, และมนพร คุปตาสา

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การจัดวางผังคลังบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมน้ำนมถั่วเหลือง  

วรพจน์ มีถม อละ รฐนนท์ สุภัทโรบล

วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

การสังเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลครูอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 

อภิรักษ์ จันทวงศ์ พัชริดา ขำขจร ศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ และ กฤษณะ ชูระหมาน 

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ประสิทธิภาพระบบน้ำหมุนเวียนในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus Vannamei)

อภิรักษ์ จันทวงศ์ พัชริดา ขำขจร ศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ และ กฤษณะ ชูระหมาน

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO สิริสุดา หนูทิมทอง ฆริกา คันธา และ วิสาขา ภู่จินดา  วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์ ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ตุลวิทย์ สถาปนจารุ นิภาวรรณ สนั่นไหว อัจฉรา บุญฤทธิ์ และ พัชริยา เวลุตัง วิชาการพระจอมเ กล้าพระนครเหนือ 
วิธีการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบพลวัตของพื้นผิวถนนยางมะตอยด้วยข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิธีกำหนดจำนวนรถไฟฟ้าสำหรับใช้ให้บริการเดินรถและทำงานซ่อมบำรุง ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย และ วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลของหมู่ฟังก์ชันและความขรุขระบนพื้นผิวของแก้วพรุนต่อการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองมอนติคาร์โล ชลธิรา บุญฟุ้ง นิพัทธ์ เกตุประเสริฐ ชัยยศ ตั้งสถิตกุลชัย และอติชาต วงศ์กอบลาภ วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องเติมอากาศชนิดเทอร์ไบน์ความเร็วรอบสูงที่ป้อนอากาศเข้าที่เพลากลวง  อนุรัก ปีติรักษ์สกุล จิตรา นามโคตร พิพาวรรณ ภพักตร์จันทร์ และกิตติ ธัมสัตยา วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การออกแบบและการจำลองการทำงานแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ 3 เฟส 25 กิโลโวลต์ 20 กิโลวัตต์ 5 เฮิรตซ์ สำหรับกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลว ปพณ สะอาดยวง อัครเดช กาบมาลา และพานิช อินต๊ะ วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษาพฤติกรรมการหดตัวระหว่างการแข็งตัวของเหล็กหล่อด้วยวิธีการวัดการเคลื่อนที่เชิงเส้น สารัมภ์ บุญมี รัตน บริสุทธกุล และ เลิศฤทธิ์ ชื่นเจริญ  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การพัฒนามิเตอร์และระบบการจัดการน้ำบาดาลแบบสมองกลฝังตัวร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฉลิมชาติ มานพ และ นิรุธ จิรสุวรรณกุล  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การปรับปรุงพฤติกรรมหลังการวิบัติของดินซีเมนต์มวลเบาผสมเส้นใย  โพลีโพรพิลีน จักราวุธ ตันสกุล  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การจัดการอะไหล่ภายใต้ความต้องการ    ไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด  พัชรพงษ์ เพ็ญภาคกุล และธนสาร อินทรกำธรชัย  วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การคำนวณเส้นโค้งแรงบิดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ภายใต้การทำงานเป็นเบรกด้วยการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  นครินทร์ เปรมปรี และพิชัย อารีย์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตยางรองล้อรถยนต์ จิรกาล กัลยาโพธิ์ และจิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงค์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การลดของเสียในกระบวนการประกอบสายส่งสัญญาณทางแสง อาภานวล แก้วกาหลง และจิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน วิชาญ นาคทอง และกูสกานา กูบาฮา  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมโดย Arduino Uno R3 สุรินทร์ แหงมงาม, ศศิวรรณ อินทรวงศ์, ภูวดล วัฒนากรรุ่งเรือง และณัฐวุฒิ หอมสิน วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
การใช้ประโยชน์จากเศษถนนยางมะตอยเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น วิหาร ดีปัญญา และกิตติพงษ์ สุวีโร  วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
การใช้เศษต้นมันสำปะหลังเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเถ้าแกลบชนิดรับน้ำหนัก กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล กิตติพงษ์ สุวีโร และปราโมทย์ วีรานุกูล วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา-กระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตผ้าเบรก ประเสริฐ บุญรอด และประจวบ กล่อมจิตร   วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
รูปแบบการจัดการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง วิทยาลัยประมงติณ-สูลานนท์ เสริมศักดิ์ นิลวิลัย   วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่ วิชัย กงพลนันท์ ปรีชา เรืองฉิม สิงห์คราน จินะเขียว และธนรักษ์ วิชัยสืบ  วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
การสร้างและหาประสิทธิภาพ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ผจญ สิงห์จินดา วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
การพัฒนาสมบัติและนวัตกรรมของระแนงบังแดดภายในอาคารที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ พรรณี พุทธเจริญทอง ภาณุเดช ขัดเงางาม ฐิติชญา ศรีสุข พรกนก พวงมาลา และศราวุฒิ กลัดประเสริฐ วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
ความฉลาดทางดิจิทัลกับทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ธนวัฒน์ เจริญษา และสุภาณี เส็งศรี วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเตือนภัยระดับน้ำขัง บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ บุรณิส ดำใหม่ ทัศพร สมเชื้อ สิทธิพงษ์ จีนหมั้น และสุธีร์ ก่อบุญขวัญ วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
การพัฒนารถฉีดปุ๋ยน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวิวัฒน์ คำหวาน และธวัชไชย์ ลิ้มสุวรรณ  วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
การพัฒนารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพับเก็บได้แบบลากประจุไฟ  วันเฉลิม เชาวลิต จิระพงศ์ อ่อนหนู และชูแมน เผือกเดช วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
อ.โอสถ...อย่างไรต้านภัยเอ็นซีดี, พีเอ็ม 2.5, ไวรัสโคโรนา นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์   หมอชาวบ้าน
อนิรุทธคำแนท์ จากความฝันถึงอุ้มสม กฤษณ์ บุญช่วย    ต่วย ตูน พิเศษ 
 กองบรรณาธิการวารสาร Electronics Handbook
 Electronics Handbook
Q & A ตอบทุกข้อสงสัยวิถึยุควัคซีนโควิด ศิริกร ไพธิจักร    ชีวจิต
สเปชชิป 3 ยานอวกาศขนส่งโดยสาร สิงห์โบราณ   แปลก สเปเชียล 
จับตาวิกฤตโควิด-19 กับปัญหาการพัฒนาอาชีวะ
มติชนสุดสัปดาห์ 
ไวรัสข้ามสายพันธุ์ อัลเบร์โต ลูกัส โลเปซ และ เคลซีย์ โนวาคอฟสกี   National Geographic
SIAM กลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สุเจน กรรพฤทธิ์   สารคดี
Benq TK700STi โปรเจคเตอร์เกมมิ่ง 4K HDR พงศ์ทิพจักร เชื้อเจ็ดองค์   What Hi-Fi
จ. จ้อ 
Mould & Die 
ผู้เผยรูปธรรมของมหรรศจรรย์แก่โลก เอื้อมดาว น้อยกร ข้ามห้วงมหรรณพ
เอื้อมดาว น้อยกร 
ข้ามห้วงมหรรณพ


หน้าหลัก >> หมวด บทความวารสารวิชาการ
บทความ ผู้เขียน
ยังไม่มีข้อความ
หน้าหลัก >> หมวด บทความวารสารวิชาการ

ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.