ชื่อ-สกุล นายพุฒิพงศ์ ไชยราช
ภูมิลำเนา  

16 ม.2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสิมา 30440

ที่อยู่ปัจจุบัน 250/14 ม.6 บ้านเรา2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
     
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
ปีการศึกษา
ปริญญาโท
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2548-2549
ปริญญาตรี
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2546
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2537-2538
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
2535-2536
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช.ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
2532-2534
     
ประวัติการรับราชการ
วันเดือนปี
ตำแหน่ง
สถานที่
21 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
ครู คศ.3
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
24 ธันวาคม 2547
ครู คศ.2
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
27 กันยายน 2547
อาจารย์2 ระดับ 6
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
1 ตุลาคม 2545
อาจารย์1ระดับ 5
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
1 ตุลาคม 2541
อาจารย์1 ระดับ 4
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
17 พฤษภาคม 2539 อาจารย์1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 
ผลงานวิชาการ

1. หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า (ปวช.) บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัดISBN 978-974-278-735-6

2. หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า (ปวส.) บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ISBN 978-616-07-0225-1

3. หนังสือวิชาวงจรไฟฟ้า1 บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ISBN 978-616-07-0511-5

4. หนังสือวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ISBN 978-616-07-1353-0

5. หนังสือวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ISBN 978-616-07-1436-0

6. เอกสารประกอบการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร รหัสวิชา 2104-2103

7. เอกสารประกอบการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร รหัสวิชา 3104-0004

Create by นายพุฒิพงศ์ ไชยราช