จุดประสงค์รายวิชา
 

1.  รู้เข้าใจการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

2.  มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

3.  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและทำงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย

 

สมรรถนรายวิชา
 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
2.  เลือกวัสดุอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
3.  ติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
4.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน

 

คําอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า การต่อสายแบบต่าง ๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
   
Create by นายพุฒิพงศ์ ไชยราช