หน่วยที่ 1 วิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

หน่วยที่ 2  ระบบการผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยที่ 3  เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า

หน่วยที่ 4  สายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า

หน่วยที่ 5  อุปกรณ์ป้องกัน

หน่วยที่ 6  การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย

หน่วยที่ 7  ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง

หน่วยที่ 8 ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ

หน่วยที่ 9  การต่อลงดิน

หน่วยที่ 10  การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน

Create by นายพุฒิพงศ์ ไชยราช